3/7/13

Poston block book update

Now available Poston block 307 book!


.......A directory of "who's who"within 
each apartment at Poston Block 307....


If interested, contact: diannerd79 (at) yahoo (dot) com

Index of family names
Aburamen, Akahoshi, Aoki, Aoto, Arikawa, Doi, Ezaki, Fujimitsu, Fukumoto,
Fukushima, Goto, Hara, Hasegawa, Hashikaku, Hayakawa, Higashi, Hiramoto, Hirano, Ichimura, Ikeda, Imamura, Inouye, Ito, Iwai, Iwata,Kakihara, Kamiura, Kato, Kawamoto, KiriharaKobayashi, Koga, Kuranaga,Masui, Matsumoto, Matsumura, Mayeda, Mayekawa, Miyata, Miyazaki, Murakami, Murakawa, Nagano, Naito, Nakamura, Nakayama, Niino, Oda, Okamura, Ono, Oyanagi, Ozawa, Sasaki, Sasano, Sato, Seki, Shima, Shinomoto, Soyama, Sugimura, Tahara, Tajiri, Takahashi, Tanaka, Tashiro,Teraji, Togasaki, Tsuneta, Umino, Uyeda, Yamaguchi, Yamamoto, Yamanaka,
Yamashita, Yasumatsu, Yumen.
No comments: