3/15/13

And another one done!Poston block 306 book DONE!!!
Index of families:
Akahoshi, Akita, Amino, Ashida, Chikasawa, Enoki, Ezaki,Fujinami, Furuta, Hamamoto, Harada, Hayakawa, Ihara,Ikemoto, Ikuta, Ishii, Ishijima, Iwaihara, Izumi, Kaku, Kaneichi, Kawashige, Kodama, Kuroda, Kurokawa, Kusayanagi, Kuwada, Maruyama, Matsumoto, Matsuoka, Matsushita, Mitsuoka, Miyashita, Mizuno, Nagai, Nagano, Nagata, Nakamura, Nakano, Narimatsu, Natsume, Nishimoto, Nishimura, Nishioka, Niwa, Oda, Ogata, Okuyama, Onchi, Osaki, Ozawa, Sakai, Sakaji, Sakamoto, Shimada, Shinpo, Shintani, Shiraishi, Sujishi, Takahashi, Takemoto, Taku, Tanaka, Tanase, Tanigawa, Taniguchi, Tanisaki, Tanouye, Terakawa, Terasaki, Tokudomi, Tosono, Toyama, Tsuneta, Uyeda, Uyeki, Wadamoto, Wakita, Watanabe, Yamada, Yamagata, Yamamoto, Yanagita, Yemoto, Yokota, Yoneda, Yonezawa.......

Send in your photo scans (jpg format)!!! Don't miss out!
diannerd79(at)yahoo(dot)com

No comments: