3/9/13

Poston block 318

Poston block 318 book DONE!

Index of family names:
 Abe, Aoki, Aoyagi, Fukuhara, Fukumoto, Hamasaki, Hanemoto, Hayashi, Hirase, Ibara, Ieiri, Ikuta, Imada, Inouye, Ishibashi, Ishida, Ishizue, Iwamoto, Iwasaki, Kamitoku, Kanno, Kano, Katayama, Kawaguchi, Kawahara, Kawahira, Kawamoto, Kitahata, Kitano, Kitaro, Kishizawa, Kodama, Koga, Kubo, Kumaki, Kusatake, Kuwabara, Masukawa, Matoi, Mizokami, Mizote, Mukai, Nakagawa, Nakamura, Nakao, Nakayama, Nishida, Nishikawa, Nishinaka, Nishiyama, Nobuhiro, Numata, Oda, Ogino, Ohara, Okamoto, Okumura, Omachi, Onishi, Onoyama, Orimoto, Otani, Sasaki, Sato, Shimizu, Shimozono, Shintaku, Shirasawa, Takayama, Takesako, Takeuchi, Toi, Umade, Uyemura, Yamane, Yamashita, Yasuda,Yokota, Yoshida, Yoshioka, Yumiba.
 

Still not too late to submit photos (scanned in jpg format) dated pre-1950's of family members who were 
incarcerated at  Poston block 318.....

CONTACT: diannerd79 (at) yahoo (dot) com

No comments: