2/20/13

WANTED: Block 306 & Block 307 photosThe Poston block 306 and block 307  books 
are almost finished....
 SEEKING:  
 Photos of people from block 306  and block 307
Pre-1950's photos are acceptable. 

Must be scanned in jpg format

Block 306  LAST NAMESAkahoshi
Akita
Amino
Ashida
Chikasawa
Enoki
Ezaki
Fujinami
Furuta
Hamamoto
Harada
Hayakawa
Ihara
Ikemoto
Ishii
Ishijima
Iwaihara
Izumi
Kaku
Kaneichi
Kawashige
Kodama
Kuroda
Kurokawa
Kusayanagi
Kuwada
Maruyama
Matsumoto
Matsuoka
Matsushita
Mitsuoka
Mizuno
Nagai
Nagano
Nagata
Nakamura
Nakano
Narimatsu
Natsume
Nishimoto
Nishioka
Niwa
Oda
Ogata
Osaki
Ozawa
Sakai
Sakaji
Sakamoto
Shimada
Shinpo
Shintani
Shiraishi
Takahashi
Takemoto
Taku
Tanaka
Tanase
Tanigawa
Taniguchi
Tanisaki
Tanouye
Terakawa
Terasaki
Tokudomi
Tosono
Toyama
Tsuneta
Uyeda
Uyeki
Wadamoto
Wakita
Watanabe
Yamada
Yamagata
Yamamoto
Yanagita
Yemoto
Yoneda
Send  photo scans  in jpg. format  to:  diannerd79 (at) yahoo (dot) com 
 
Block 307  LAST NAMES


Aburamen
Akahoshi
Aoki
Aoto
Arikawa
Doi
Ezaki
Fujimitsu
Fukumoto
Fukushima
Goto
Hara
Hashikaku
Hayakawa
Higashi
Hiramoto
Hirano
Ichimura
Ikeda
Imamura
Inouye
Ito
Iwai
Iwata
Kakihara
Kamiura
Kato
Kawamoto
Kirihara
Kobayashi
Koga
Kuranaga
Masui
Matsumoto
Matsumura
Mayeda
Mayekawa
Miyata
Miyazaki
Murakami
Nagano
Naito
Nakamura
Nakayama
Niino
Oda
Okamura
Ono
Oyanagi
Ozawa
Sasaki
Sasano
Sato
Seki
Shima
Shinomoto
Soyama
Sugimura
Tahara
Tajiri
Takahashi
Tanaka
Tashiro
Teraji
Togasaki
Tsuneta
Umino
Uyeda
Yamaguchi
Yamamoto
Yamamoto
Yamanaka
Yamashita
Yasumatsu
Yumen


 Send photo scans in jpg format to: diannerd79 (at) yahoo (dot) com

No comments: