2/23/13

Poston Block 327

 The Poston, Arizona block 327 book is nearing completion.

Need photos of people  
from block 327
Requirements: pre-1950s photos
Scanned in jpg format

INDEX OF BLOCK 327 FAMILY NAMES


Chayama, Hamada, Hamai, Hara, Hata, Hatabayashi, Hikida, Hirai, Hirata, Hirose,Hosaka, Ida, Iha, Ikuta, Ito, Izuhara, Kawaichi, Kawata, Kobayashi, Koga, Konatsu, Kondo, Kubo, Kurimura, Kuroda, Kuwahara, Mano, Masumoto, Matsunaga, Matsumoto, Mayumi, Mihara, Miyagi, Morikawa, Motomi, Muramoto, Nagano, Nakadate, Nishimura,Nishiyama, Noguchi, Noji, Oda, Ogama, Oike Okimoto, Okino,Okuno,Omoto, Onitsuka,Ono, Sakamoto, Sasaki, Sera, Shibata, Shimizu, Shinzaki, Shinzato, Shizume, Shimozaki, Sugiyama, Sumi, Sunahara, Takemoto, Tanaka, Tanimura, Tsuji, Tsurudome, Ueda, Uragami, Uyeno, Wakamatsu, Yoshida......


Send Poston block 327 picture scans in jpg format to:
email: diannerd79 (at) yahoo (dot) com

No comments: