7/22/13

Poston Arizona block 307

RESERVE your copy now!
Poston, Arizona Block 307 book
pre-sale orders only.
Softcover $28 (incl S & H)
Hardcover $40 (incl S & H) 
Poston block 307 book index of family names:
Aburamen, Akahoshi, Aoki, Aoto, Arikawa, Doi, Ezaki, Fujimitsu, Fukumoto, Fukushima, Goto, Hara, Hasegawa, Hashikaku, Hayakawa, Higashi, Hiramoto, Hirano, Ichimura, Ikeda, Imamura, Inouye, Ito, Iwai, Iwata, Kakihara, Kamiura, Kato, Kawamoto, Kirihara, Kobayashi, Koga, Kuranaga, Masui, Matsumoto, Matsumura, Mayeda, Mayekawa, Miyata, Miyazaki, Murakami, Murakawa, Nagano, Naito, Nakamura, Nakayama, Masakazu, Niino, Oda, Oda, Okamura, Ono, Oyanagi, Ozawa, Sasaki, Sasano, Sato, Seki, Shima, Shinomoto, Soyama, Sugimura, Tahara, Tajiri, Takahashi, Tanaka, Tashiro, Teraji, Togasaki, Tsuneta, Umino, Uyeda, Yamaguchi, Yamamoto, Yamanaka, Yamashita, Yasumatsu, Yumen.

If interested, contact: diannerd79 (at) yahoo (dot) com

No comments: