5/2/13

Photos 30 years after campPoston camp 3 Reunion
30 year reunion (1975)

Camp 3 Reunion Committee (San Jose area) 
Front (L-R): Betty (Nishiyama) Hagiya, Sadako (Kai) Ikeda, Tooru Hirose, and Shinobu (Kodama) Maruyama. Standing (L-R): Shoichi Araki, Yasue (Sato) Otani, Betty (Kurotsuchi) Inouye, Betty (Tanaka) Uchida, Hiro Sera, Mary (Nakagawa) Izu, Tokio Onishi, Hamako (Hatakeda) Nakagawa, Mas Konatsu, and Mas Tanaka.
 
FORMER  HIGH SCHOOL INSTRUCTORS AT CAMP 3
Front row (L-R): James Urata, Frank Saita, Sumi (Himaka) Shimada, Alice (Morioka) Suyeda, Frances (Cushman) Pierce (principal) , Barbara (Washler) Curry, Ayako (Doman) Mayeda, Aiko Owashi, and Tom Doi.  Back row (L-R): Harry Morofuji, Steve Nakashima, James Okada, Leo Owashi, Junichi Hatakeda, Masumi Nakamichi, George Takaoka, Ruth (Nishi) Yoshida, and Sachi (Yamane) Matsui.CLASS OF 1943
Front row (L-R): Bill Nakagawa, Hiro Sera, Sakiko (Okamoto) Kada, Haru (Kawamoto) Urata, Kiku (Kawamoto) Koga, Miyeko (Tanaka) Takaoka, Fusaye (Domon) Yamashita, and Takemi (Oda) Shimizu. Middle row (L-R): Kei Nakamura, George Kimura, George Yamada, Noboru Nakamura, Tots Ishida, Emi (Himaka) Shimizu, Michi (Ishimoto) Nishimura, Isao (Chingus) Nakagawa, Lloyd Kurihara, and Gene Shimaji. Back row (L-R): George Hasabe, Jiro Murai, Gordy Miyamoto, Tok Morikawa, Chiyo (Kusumoto) Nakagawa, Honey (Watari) Renge, Ben Nobuhiro, Ben Honda, Chet Kaneyuki, Shinobu (Kodama) Maruyama, Mo Noguchi, Johnny Nishida, and Mike Furusho.  CLASS OF 1944
Kneeling (L-R): Yukio Kawamoto, Taro Ohashi, James Tajiri, Hiro Kajiya, and Ken Matsumoto. Seated (L-R): Terry (Miyata) Yamaguchi, Toyo (Hattori) Hirai, Sadako (Kai) Ikeda, Yasu (Tashiro) Ieno, Dorothy (Takahashi) Treakle, Akira Takeshita, Tooru Hirose, Shigeko (Ogata) Oye, Terry (Hamaguchi) Mizufuku, Miyako (Sasaki) Yamaguchi, Ruth (Furusho) Noonan, and Sam Katano. Middle row (L-R): Roy Tsutsumi, Miyoko (Mikasa) Nakamaru, Pat (Goto) Takeshita, Yasue (Sato) Otani, Ruby Sakamoto, Eleanor (Nakashima) Toi, Walter Fujimoto, Misao (Nakamura) Tomita, Teruko (Shimizu) Shibata, Johnny Hayakawa, Min Koide, Ben Hayakawa, Nob Takasaki, Sho Miyamoto and Masato Asakawa. Top row (L-R): Mitzi (Tsuji) Osumi, Mary (Kajioka) Nakashima, Edythe (Hirase) Harada, Sachi (Urata) Nishida, Kazuko (Nakamichi) Ozaki,  Minoru Maruyama, Hitoshi Shinoda, Charles Taguchi, Betty (Tanaka) Uchida, Emily (Kuwada) Ibarashi, Yo Takehara, Choke (Karasawa) Umekubo, Thomas Tajiri, Betty (Kurotsuchi) Inouye, Saburo Uyeji, Sumiko (Iwamura) Ishida, Mas Konatsu, Yas Hashimoto, John Tanaka, and James Morioka.  Camera shy: Art Kubo and Stella (Kitahara) Tsutsumi.

CLASS OF 1945
Front row (L-R): Sati (Ohashi) Yoshida, Molly (Ohashi) Yamamoto, Mary (Arata) Smith, Mary (Nakagawa) Izu, Fumiko (Fujimoto) Tajii, Chizuko (Takeda) Kubo, Kiyoko (Kunishige) Kakuuchi, Dukie (Shirokawa) Kawahata, and Eva (Kai) Iwanaga.  Middle row (L-R): Seichi Shinoda, Jim Shinohara, Jane (Yamaguchi) Takeshita, Josie (Hirai) Nishida, Alyce Honda, Hamako (Hatakeda) Nakagawa, Michiko (Nakahara) Matsuda, Elaine (Morikawa) Okimoto, Masako (Nakahara) Kawata, Masako (Uota) Kobayashi, Mariye (Okino) Kataoka, Lilyan (Nagata) Kiyomoto, Tomoko (Uzuhashi) MIzukami, Tomiko (Yokota) Abe, and Mas Tanaka. Back row (L-R): Ben Kitahata, Babe Karasawa, Kenji Sekishiro, Kenji Iguchi, Shig Kitauchi, Frank Horibe, Mickey Shinoda, Howard Kuyama, Michiyuki Nakamura, Akira Tajiri, Bill Yamada, Walter Kurihara, George Masumoto, Harvey Sadahiro, Kiyoshi Aoki, and Terry Nishida.


CLASS OF 1946
Front row (L-R): Marian (Kikuchi) Oyama, Helen (Ozaki) Takeshita, Mae (Takayama) Shishido, Dorothy (Yamamoto) Mizono, Betty (Nishiyama) Hagiya, Doris (Kuwada) Kunimura, and Ayako (Ashida) Kodama.  Middle row (L-R):  Sadako (Noguchi) Marshall, Chiyoko (Mukai) Hosaka, Mary (Morioka) Ishida, Sumiko (Nakagawa) Ichiuiji, Bob Yamauchi, Kenji Osaki, Willie Fujino and Shoichi Araki. Back row (L-R): Tokio Onishi, Hank Yamada, Ken Miura, Hajime Yoshii, Bob Masukawa, and Franklin Abe. 
No comments: